[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เสาร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออกเป็น 5 ระยะ   

   
ที่มาของภาพ http://www.moe.go.th/websm/2010/oct/364.html


กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออกเป็น 5 ระยะดังนี้คือ 
      
ระยะที่ 1 เริ่มต้นวิเคราะห์  ภาคเรียนที่ 2 /2553 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ 6 ตัวชี้วัดคือ
             
1. มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้
              2. มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้
              3. มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ
              4. มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น  
              5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สัดส่วนเวลาเรียน 70:30
              6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น

         
ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์  ภาคเรียนที่ 1/2554  ทุกสถานศึกษาจะต้องมี ผลการดำเนินงานครบ6 ตัวชี้วัดคือ
            
1. ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้น ทำโครงงาน โครงการ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน   
             2. ครูใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า 
             3. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
             4. ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
             5.  ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/สื่อ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
             6.  มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        ระยะที่ 3สานต่อองค์ความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2554  ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ4 ตัวชี้วัดคือ
            1. มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
           
2. มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
            3. มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน
            4. มีการสร้างเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
       
ระยะที่ 4  นำสู่วิถีคุณภาพ  ภาคเรียนที่ 1/2555  ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ4 ตัวชี้วัดคือ
            
1. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
             2. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น
             3. มีเครื่องมือวัด /ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ
             4. มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน
        
ระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ ภาคเรียนที่ 2 /2555 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ 6 ตัวชี้วัดคือ
             1.  ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเน้น  
             2.  มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่  
             3.  ครูเป็นครูมืออาชีพ 
             4.  โรงเรียนมีการจัดการความรู้  
             5.  มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง  
             6.  สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ


        จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้

            
1. ชั้น ป.1-3  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือการใฝ่ดี   ผู้เรียนจะต้องอ่านออก  เขียนได้ คิดเลขเป็น  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
             2. ชั้น ป.4-6  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือ ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
            3. ชั้น ม.1-3  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคืออยู่อย่างพอเพียง   ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
            4. ชั้น ม.4-6  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือ มีความมุ่งมั่น  ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
          
            
การกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนอย่างนี้ทุกระยะ 6 เดือน ภาระงานของครูจะต้องเข้มข้นขึ้น  ผู้ที่ยังยึดระบบเช้าชามเย็นชามคงจะต้องปรับระบบการทำงาน  ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ให้จงได้ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

แหล่งอ้างอิง  http://www.moe.go.th/websm/2010/oct/364.htmlเข้าชม : 8499
นำเสนอโดย : ลัฐิกา ผาบไชย
โรงเรียนด่านแม่คำมัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
ตอนที่ ๕ โอกาสดีๆมีมากับอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 23 ]
ตอนที่ ๔ ทัศนคติใหม่ของขาวไทยในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 23 ]
ตอนที่ ๓ : รู้เขา...รู้เรา...เข้าใจสุขภาพ
โดย : [เข้าชม : 27 ]
ตอนที่ ๒ : อ่างทองสมานฉันท์......สายสัมพันธ์อาเซียน
โดย : [เข้าชม : 29 ]
ตอนที่ ๑ : ชาวอ่างทองพร้อมใจ ในวิถีอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 111 ]
คุยข่าวครูยามเช้ากับ ศน.เหลิม 31 ต.ค.2557
โดย : [เข้าชม : 7816 ]
ข่าวข้นข่าวครู 30 ต.ค..2557
โดย : [เข้าชม : 7796 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางสุพัตรา เกลื่อนเพชร
โดย : [เข้าชม : 11638 ]
เผยแพร่ งานวิจัย นางสุพัตรา เกลื่อนเพชร
โดย : [เข้าชม : 11659 ]
“การอ่านพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม”
โดย : [เข้าชม : 17891 ]
 10 บทความ Text Random
อ่าน เขียน เรียนโดยใช้เทคโนหรือจะโก้เท่ามีเทคนิค
อยากอายุยืน...ต้องขึ้นเขา
แท็บเล็ต (Tablet) คือ อะไร ???
ข่าวดี......ของขบเคี้ยวช่วยลดน้ำหนัก
กินแบบธรรมดา ราชา หรือยาจก
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
วีดิโอเกม....แก้ปวด!!
ถูกชมก็ธรรมดา ถูกด่าก็เฉยๆ
หาว...มีประโยชน์!!!
คนชอบ ซูชิ ต้องอ่าน...
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |