[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เสาร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออกเป็น 5 ระยะ   

   
ที่มาของภาพ http://www.moe.go.th/websm/2010/oct/364.html


กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออกเป็น 5 ระยะดังนี้คือ 
      
ระยะที่ 1 เริ่มต้นวิเคราะห์  ภาคเรียนที่ 2 /2553 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ 6 ตัวชี้วัดคือ
             
1. มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้
              2. มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้
              3. มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ
              4. มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น  
              5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สัดส่วนเวลาเรียน 70:30
              6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น

         
ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์  ภาคเรียนที่ 1/2554  ทุกสถานศึกษาจะต้องมี ผลการดำเนินงานครบ6 ตัวชี้วัดคือ
            
1. ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้น ทำโครงงาน โครงการ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน   
             2. ครูใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า 
             3. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
             4. ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
             5.  ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/สื่อ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
             6.  มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        ระยะที่ 3สานต่อองค์ความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2554  ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ4 ตัวชี้วัดคือ
            1. มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
           
2. มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
            3. มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน
            4. มีการสร้างเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
       
ระยะที่ 4  นำสู่วิถีคุณภาพ  ภาคเรียนที่ 1/2555  ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ4 ตัวชี้วัดคือ
            
1. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
             2. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น
             3. มีเครื่องมือวัด /ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ
             4. มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน
        
ระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ ภาคเรียนที่ 2 /2555 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ 6 ตัวชี้วัดคือ
             1.  ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเน้น  
             2.  มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่  
             3.  ครูเป็นครูมืออาชีพ 
             4.  โรงเรียนมีการจัดการความรู้  
             5.  มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง  
             6.  สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ


        จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้

            
1. ชั้น ป.1-3  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือการใฝ่ดี   ผู้เรียนจะต้องอ่านออก  เขียนได้ คิดเลขเป็น  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
             2. ชั้น ป.4-6  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือ ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
            3. ชั้น ม.1-3  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคืออยู่อย่างพอเพียง   ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
            4. ชั้น ม.4-6  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือ มีความมุ่งมั่น  ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
          
            
การกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนอย่างนี้ทุกระยะ 6 เดือน ภาระงานของครูจะต้องเข้มข้นขึ้น  ผู้ที่ยังยึดระบบเช้าชามเย็นชามคงจะต้องปรับระบบการทำงาน  ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ให้จงได้ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

แหล่งอ้างอิง  http://www.moe.go.th/websm/2010/oct/364.htmlเข้าชม : 10592
นำเสนอโดย : ลัฐิกา ผาบไชย
โรงเรียนด่านแม่คำมัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3478 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28887 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28199 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27730 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27675 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27586 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27709 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30675 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 31021 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31686 ]
 10 บทความ Text Random
เผยแพร่ผลงานการวิจัย
ดื่ม"เหล้า" แก้หนาว ระวังจะได้ของแถม !!
"นมแม่" หรือ "นมขวด" ดีกว่ากัน?
เด็กไทย งามอย่างไทย ก้าวไกลสู่สากล
ความมืดทั้งโลกก็ดับแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้
ปิดทองไปข้างหลังพระ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ย้อนอดีตการศึกษาไทย ตั้งต้นไกลถึง 799 ปี (2)
ปัญหาการใช้จมูก
International Women's Day (Part 1)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |