[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ(งานเกษตร)
เสาร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2553

ตัวอย่างแผนบูรณาการ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี   

 แผนการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้                           ชื่อและนามสกุล นางเตือนใจ  เหล่าสุวรรณ
หน่วยงานต้นสังกัด                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
ชื่อโรงเรียน                                         บ้านกลาง     จังหวัดสงขลา

........................................................................................................................................................

ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้             ครอบครัวมีสุข            ชื่อหน่วยย่อย   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ


ภาพจาก
www.healthcorners.com/new_read_travel.php?category=sourcetour&id=348

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
        เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง  โกศล  คุณนายตื่นสาย กล้วยไม้  พลูด่าง  บัว บอนสี ฯลฯ    โดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ครูตั้งประเด็นปัญหาสำหรับการทำโครงงาน  โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ใช้ทักษะการจัดการ  ทักษะการทำงานร่วมกันโดยการสร้างใบงานแสดงขั้นตอนการทำงานและ นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้
        การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
           1. วิธีการคัดเลือกพันธ์พืชสำหรับปลูก
           2. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
           4. ขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
           5.  การประเมินราคาผลงาน
           7.  ประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ

ระดับชั้น
        ประถมศึกษาปีที่ 6

เวลาที่ต้องการโดยประมาณ
        6 ชั่วโมง

คำอธิบายของหน่วยการเรียนรู้
        มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
        มาตรฐาน
              ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
                   ตัวชีวัดที่  
                      1.   อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน
                      2.   ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
              ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
                   ตัวชี้วัดที่ 
                     1. อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี
                     2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3มิติ  หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร้าง และ ประเมินผล
                     3. นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
             ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม
                    ตัวชี้วัดที่
                     1. บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
                     2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
                     3. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
                     4.นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
        1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้
        2. นักเรียนสามารถนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับแบบออนไลน์ ได้
        3. นักเรียนสามารถจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้
        4. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีได้

สมรรถนะ
        1. ความสามารถในการคิด
        2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
        3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
        4. ความสามารถในการสื่อสาร
        5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
       1.  ใฝ่เรียนรู้
       2.  อยู่อย่างพอเพียง
       3.  มุ่งมั่นในการทำงาน
       4.  มีจิตสาธารณะ

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
        คำถามสร้างพลังคิด              
               ทำไมต้องเป็นพืช
        คำถามประจำหน่วย               
               อะไรบ้างที่นำมาปลูกได้
        คำถามประจำบท
              1.  พืชอะไรที่ใช้ปลูกเป็นไม้ดอกได้
              2.  พืชอะไรที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
              3. นักเรียนมีกระบวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างไร

แผนการประเมิน
        ระยะเวลาในการประเมิน
             ก่อนเริ่มโครงงาน
                  แบบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

              ระหว่างทำโครงงาน
                  แบบสังเกตกระบวนการทำงาน

              เมื่อสิ้นสุดโครงงาน
                 - แบบประเมินกระบวนการทำงาน
                 - แบบประเมินการนำเสนอผลงาน           
                 - แบบวัดความรู้ความเข้าใจหลังเรียน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

สรุปภาพรวมการประเมิน
        1. การประเมินก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
        2. การประเมินระหว่างเรียน เพื่อวัดทักษะกระบวนการทำงาน   กระบวนการแก้ปัญหา  และการคิดวิเคราะห์
        3. การประเมินหลังเรียน  เพื่อ วัดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หลังจากได้สร้างองค์ความรู้จากการทำโครงงานแล้ว  และ ประเมินการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
        ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
           1. การประเมินก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
           2. การประเมินระหว่างเรียน เพื่อวัดทักษะกระบวนการทำงาน   กระบวนการแก้ปัญหา  และการคิดวิเคราะห์
การประเมินหลังเรียน  เพื่อ วัดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หลังจากได้สร้างองค์ความรู้จากการทำโครงงานแล้ว  และ ประเมินการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
         ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างความสนใจ        
           1.  นักเรียนศึกษาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับจากแหล่งต่างๆ เช่นภูมิปัญญาท้อง ถิ่น  อินเตอ์เน็ตและห้องสมุด เพื่อเป็นแนวคิดในการทำโครงงาน
           2.  ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยตั้งประเด็นคำถามต่อไปนี้
               -  พืชที่นิยมปลูกเป้นไม้ดอกไม้ประดับ
               -  มีวิธีการในการคัดเลือกพันธ์พืช
               -  กระบวนการปลูกอย่างไร
               -   การดูแลรักษา

         ขั้นที่ 2.   สำรวจค้นหา
            1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ ประมาณกลุ่มละ  4- 5  คน ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสืบค้นข้อมูล เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ดังนี้
               กลุ่มที่ 1 การปลูกพืชลอยฟ้า
               กลุ่มที่ 2 กาปลูกพืชในแปลง
               กลุ่มที่ 3 การปลูกพืชในน้ำ
               กลุ่มที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน
         ขั้นที่  3   อธิบายและลงข้อสรุป
            1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลจากการสืบค้นข้อมูลมาอภิปรายวางแผนแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบตามความเหมาะสม
            2.   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย หาวิธีการ วางแผนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรียน
            3.   นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานสำเร็จของกลุ่มเพื่อประเมินผลและ ตรวจสอบข้อบกพร่องของผลงานรวมทั้งวิจารณ์เปรียบเทียบและคัดเลือกผลงานดีเด่น
           4.    นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันระดมความคิดว่า “ทำไมต้องเป็นพืช”  “พืชมีประโยชน์อย่างไรบ้าง”

        ขั้นที่ 4 ขยายความรู้
           1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ระดมความคิดว่ามีพืชที่ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับมีพืชอะไรบ้าง มีกระบวนการปลูกการดูแลอย่างไร
           2   นักเรียนสรุปข้อมูลเป็นผังความคิด    และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
           3    ครูมอบหมายให้นักเรียนทำโครงงานโดยให้ลงมือปฏิบัติงานปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามแผน   กลุ่มละ 1 ผลงาน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
                 -  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  ที่จะใช้ผลผลิตของกลุ่ม
                 -   กำหนดราคาทุน และผลที่ได้รับพร้อมอธิบายเหตุผล
                -    ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
           4  นักเรียนนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี   ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก  
           5 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงานขึ้นเว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
        นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ                ไม่มี
        นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษ         ไม่มี
        นักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร         ไม่มี

สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้
            1.  เทคโนโลยี – ฮาร์ดแวร์
            2.  เทคโนโลยี – ซอฟต์แวร์
            3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
            4.  ห้องสมุด

 
สื่อสิ่งพิมพ์
        1. ภาพไม้ดอกไม้ประดับ
        2. ใบความรู้ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

วัสดุอุปกรณ์
        1. คอมพิวเตอร์
        2. วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
        3. วัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงาน

เอกสารอ้างอิง  
        1. www.healthcorners.com/new_read_travel.php?category=sourcetour&id=348
        2. www.rescueoffroad.com/smf_rescue/index.php?topic=464.0เข้าชม : 17864
นำเสนอโดย : เตือนใจ เหล่าสุวรรณ
โรงเรียนบ้านกลาง
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 25318 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 33564 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 21143 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 21194 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 22962 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 21197 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 26009 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 26159 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 28520 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 27655 ]
 10 บทความ Text Random
ผุดไอเดียดึงสื่อ ร่วมสร้างวัฒนธรรมปชต.ในรร
เป็นนักกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจ
ทุนการศึกษาพระราชทาน...น้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เพิ่มภูมิคุ้มกันหวัดร้าย
เพิ่มภูมิคุ้มกันหวัดร้าย
การสอนนักเรียนให้สร้างสูตรคณิตศาสตร์
เราได้อะไรจากปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง
พระบรมฯ ทรงเสด็จเปิดร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์
ภาษาไทยวิกฤติ โจ๋-ดารา ต้นเหตุพาเพี้ยน
โพล ชี้เด็กร้อยละ97ติดเกมเพราะเล่นได้ไม่จำกัดเวลา
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |