[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ สรรค์สร้างด้วยครู (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงการสร้างบรรยายกาศและแนวการสอนให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ฉบับนี้มาทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมการคิดสร้างสรค์กันนะคะ   

 

ภสพจาก :  http://www.momypedia.com

 

        เมื่อครูได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของบรรยากาศ  แนวทางในการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ไปแล้ว  ครูก็สามารถจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้โดยดำเนินการดังนี้
     กิจกรรมที่จำเป็นต่อการคิดแบบสร้างสรรค์  มีดังนี้  
       1.  ฝึกเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาหลายๆแนวทาง
       2.  ฝึกมองข้อเสนอแนะของบุคคลหรือกลุ่มคนจากหลายๆมุมมอง
       3.  ฝึกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของคนอื่น
       4.  ฝึกเสนอความคิดเห็นให้แตกต่างจากความคิดเห็นของคนอื่น
       5.  หาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมระดมสมอง
       6.  ฝึกมองหาและตรวจสอบอิทธิพลขององค์ประกอบหรือกิจกรรมย่อยที่มีผลต่อองค์ประกอบใหญ่
       7.  ฝึกติดตามและหาข้อมูลที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจ
       8.  ฝึกมองหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์
       9.  ฝึกสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
     10. ฝึกเปรียบเทียบสิ่งของ  เหตุการณ์และกิจกรรม
     11. ฝึกสร้างภาพ  สร้างฝันและสร้างความสำเร็จ
     12. ฝึกสืบหาความเป็นมาและเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ของเหตุการณ์
     13. ฝึกถามคำถามหลายๆคำถาม
     14. ฝึกพูดและเขียนนิทาน  นิยาย
     15. ฝึกคิดหาทางเลือก  แนวทางที่เป็นไปได้  ตัวเลือกเพื่อแก้ปัญหา  ฯลฯ

     เทคนิคการกระตุ้นเด็กให้สู่ความคิดสร้างสรรค์
       1. คลุกคลีกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
       2. เมื่อมีความคิดแปลกใหม่  อย่าลืมบันทึกลงสมุด
       3. สร้างอารมณ์ขันให้ตัวเองเสมอ
       4. คิดเสมอว่าทุกอย่างเป็นไปได้
       5. พยายามคิดถึงตนในแง่ดี
       6. กระตุ้นตนเองด้วยคำถาม
       7. คิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ  ทางใหม่ๆ  ที่จะแก้ปัญหา
       8. เล่นเกมที่ใช้การขบคิด  หรือวางแผน
       9. อย่างมองข้ามความคิดเล็กๆน้อย
     10. ค้าหาทางที่แสดงออกถึงความสามารถที่สร้างสรรค์ให้ได้
     11. ถ้าเจอนักเรียนที่มีอาการเหม่อ  หรือฝันกลางวัน อย่าไปตำหนิติเตียน
     12. ถ้าเด็กถนัดซ้าย  อย่าบังคับให้เขาเขียนมือขวา  ควรหัดให้เด็กถนัดซ้ายหรือขวา  ได้ใช้มืออีกข้างหนึ่งทำงานเท่าๆกัน  จะช่วยให้สมองทำงานอย่างสมดุล


       นอกเหนือจากเทคนิคการกระตุ้นเด็กให้สู่ความคิดสร้างสรรค์แล้ว  ขอนำเสนอกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2 วิธี เพื่อเป็นแนวทางในครูผู้สอนได้นำไปประยุกต์ใช้  ดังนี้
      1.  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยตรง  หมายถึง  การจัดกระบวนการคิดที่ครูผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  โดยการตั้งคำถามในระหว่างการเรียนการสอน  ได้แก่
    -  ให้นักเรียนนำรูปภาพทางเรขาคณิตมาสร้างเป็นภาพต่างๆให้ได้มากที่สุด
    -  ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของกระดาษหนังสือพิมพ์ให้ได้มากที่สุด
    -  ตั้งประเด็นเหตุการณ์สมมติที่อาจเป็นจริงได้  เช่น  ถ้าน้ำท่วมโลกจะเกิดอะไรขึ้น
    -  ตั้งประเด็นความขัดแย้งให้นักเรียนพิจารณาว่าเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยเพราะ………..
    - ให้ประเด็นนักเรียนพิจารณา  แสดงความคิดเห็นของข้อมูล  หรือเหตุการณ์ต่างๆ  เช่น  ทำไมจีนจึงเป็นแชมป์เอเชี่ยนเกมส์ในปี 2002
    -  ให้นักเรียนได้หาวิธีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การปรับปรุง
    -  ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการจินตนาการ  เช่น  วาดภาพโลกในอนาคต
       2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยการสอดแทรกในเนื้อหา
หมายถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้  ซึ่งกระบวนดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงให้ผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้  โดยถือว่าความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลพลอยได้จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้  เช่น
    -  ให้นักเรียนบอกวัสดุที่เหลือใช้ภายในบ้าน  พร้อมทั้งบอกวิธีการที่จะนำวัสดุเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ใหม่
   -ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูป นักเรียนจะนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ทำอะไรได้บ้าง (สุวิทย์  มูลคำ  2547  :  22)
       ครูที่ดีจะเป็นผู้ที่ช่วยให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความคิดสร้างสรรค์ มีงานวิจัยจำนวนมากได้สนับสนุนความสำคัญของความคาดหวังของครูว่ามีผลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  โดยชี้ให้เห็นว่าถ้าครูมีความคาดหวังต่อการเรียนของเด็กคนใดสูง  เด็กคนนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จทางการเรียนสูงกว่าเด็กที่ครูมีความคาดหวังทางการเรียนของเด็กต่ำ (นภเนตร ธรรมบวร  2549 :  19)

        ฉะนั้นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้น  ครูผู้สอนถือว่ามีบทบาทสำคัญมาก  ทั้งนี้เพราะเด็กจะสนุกกับการมาโรงเรียน  และเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ได้มีโอกาสเรียนรู้  ค้นคว้า  และหาคำตอบต่างๆด้วยตนเอง  การค้นคว้าหาความรู้ของเด็กไม่ควรจำกัดจำกัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น  แต่เด็กควรได้มีโอกาสค้นคว้าผ่านสื่อ  และวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การไปทัศนศึกษา  การพูดคุยกับผู้รู้ต่างๆในโรงเรียน  และชุมชน  การชมวีดีทัศน์  การทอลอง  การค้นคว้าจากหนังสือประเภทต่างๆ  ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงในอนาคตนอกจากนั้น  บทบาทของครูผู้สอนจำเป็นต้องเปลี่ยนไปจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาสู่ผู้อำนวยความสะดวกเป็นผู้ถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ลดวิธีการสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


เอกสารอ้างอิง

นภเนตร  ธรรมบวร.  2549.  การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัยกรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวิทย์  มูลคำ.  2547. กลยุทธ์การสอนคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร:  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ภาพพิมพ์
 อารี พันธ์มณี.  2545.  ฝึกให้คิดเป็น  คิดสร้างสรค์.  กรุงเทพมหานคร :  บริษัทใยไหมครีเอทีพ กรุ๊ป จำกัด.
อุษณีย์  โพธิสุข. 2537.   วิธีสอนเด็กเสริมปัญญา.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  
 http://www.vcharkarn.com

 


 เข้าชม : 10729
นำเสนอโดย : นิตยา ทองดียิ่ง
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม. เขต 13 ตรัง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3524 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28941 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28249 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27772 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27723 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27629 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27753 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30739 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 31089 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31748 ]
 10 บทความ Text Random
No Breakfast
งาดำ งาขาว เรื่องราวที่ไม่แตกต่าง
แตงโม...ช่วยรักษาสุขภาพ
คิดสุข...ทุกข์จาง
กฎเหล็ก 20 ข้อ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ข้อดีของคนมีไฝ...
หวานอย่างไร...ไม่ทำร้ายสุขภาพ
กินผักไฮโดรโปนิก เสี่ยงมะเร็ง!
กาแฟสำเร็จ!! ดื่มมากอาจประสาทหลอน
ข้อดี....ของการนินทา !!!
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |