[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2557 [เข้าชม : 19017/0]
เผยแพร่ งานวิจัย กาญจนา จิตต์เจริญ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2557 [เข้าชม : 19236/0]
เผยแพร่ งานวิจัยครูรำเพย สิงห์น้อย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : เตือนใจ เหล่าสุวรรณ
เมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2557 [เข้าชม : 33619/0]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ (Concept Mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2557 [เข้าชม : 20189/0]
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : นางสาวนารี โอภาโส
เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2557 [เข้าชม : 21202/0]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG วิชาการปลูกพืชไร้ดินที่มีต่อทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : นางสาวนารี โอภาโส
เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2557 [เข้าชม : 21252/0]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา เทคนิค 3p1m
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ครูหนุ่มสยาม มายอด
เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2557 [เข้าชม : 29605/0]
บทคัดย่อ เรื่อง ผลการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2557 [เข้าชม : 23020/0]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้วิจัย นายเริงศักดิ์ หาญมานพ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2557 [เข้าชม : 21252/0]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ผู้วิจัย นายเริงศักดิ์หาญมานพ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 30820/0]
“การอ่านพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม”
ความสำคัญอย่างยิ่งของการอ่านก็คือช่วยสร้างจินตนาการ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 25437/0]
พระพุทธศาสนากับพระเจ้าอยู่หัว
""พระองค์ทรงตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม และทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ต่อพระราชปณิธานในการครองแผ่นดินโดยธรรม โชคดีของชาวไทยและผู้ที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทั้งหลายที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่ากษัตริย์ใดในโลก"""
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
เมื่อวันที่ : 17 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 24776/0]
ของขวัญของแม่...
ของขวัญของแม่...คือลูกไม่แพ้ความชั่ว
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 26096/0]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ทั้งภายนอกและภายใน ล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าบางทีเราก็ละเลย ไม่สนใจมัน และไม่รู้จักมันดีพอด้วยซ้ำ
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : ครูอารดา พันธ์วิไล
เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2557 [เข้าชม : 25756/0]
นางสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
นางสงกรานต์ คือ โคราคะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหารน้ำมัน หัตถ์ขวาทรงขรรค์ หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จยืน มาเหนือหลังพยัคฆ์(เสือ) เป็นพาหนะ
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายเสรี เกษสกุล
เมื่อวันที่ : 23 ก.พ. 2557 [เข้าชม : 32860/0]
สิทธิเด็ก
สิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2557 [เข้าชม : 26219/0]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เคล็ดลับการทำให้ชีวิตของคุณเข้าใกล้ความสุขขึ้นมาอีกนิดอาจเป็นเรื่องง่ายกว่าคุณคิด
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2557 [เข้าชม : 28579/0]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
เราพร้อมหรือยัง ? ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แวะเวียนไปเยี่ยมไปยามบ้านใกล้เรือนเคียง กัมพูชา ลาว เราพร้อมแล้วน่ะ พูดไทยชัด สื่อสารเข้าใจ แล้วเด็กเราล่ะพ
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2557 [เข้าชม : 30935/0]
รายงานผลการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ)

แสดงหน้าที่<- 4 จากทั้งหมด 154 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |