[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 26749/0]
ตอนที่๒๔การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หมายถึงการให้บริการระดับประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วยโครงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับการศึกษาพื้นฐานขั้นแรกในการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 17314/0]
ตอนที่ ๒๓ การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับก่อนประถมศึกษา
บริการระดับก่อนประถมศึกษาตามมาตรฐานสากลนั้นเป็นบริการที่จัดโดยโรงเรียนอนุบาลศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งเป็นขั้นแรกของการเรียนการสอนอย่างมีการจัดระบบ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านกับบรรยากาศแบบโรงเรียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8888/0]
ตอนที่ ๒๒ การพัฒนาประชากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
สาระสำคัญเกี่ยวกับอาเซียน ทั้ง 21 ตอนที่เผยแพร่ไปแล้วนั้น เป็นการนำเสนอตามเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมซึ่งบางตอนเป็นเรื่องไกลตัวที่เราจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจไว้เพื่อเป็นพื้นฐานในฐานะพลเมืองอาเซียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8899/0]
ตอนที่ ๒๑ แนวทางการสร้างสังคมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ช่วงเวลานี้เราควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างจริงจัง เพื่อจะได้ใช้โอกาสจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในการในการประกอบอาชีพได้อย่างเต็ม ซึ่งคนไทยทุกคนมีส่วนสำคัญในการสร้างสังคมไทยร่วมกัน ดังนี้
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8863/0]
ตอนที่ ๒๐ : เงื่อนไขและข้อจำกัดของสังคมไทยในประชาคมอาเซียน
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขยายตัวของภาคการค้าและบริการ การลงทุน และการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงาน ระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8835/0]
ตอนที่ ๑๙ ความร่วมมือด้านการป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ
สังคมที่ประกอบด้วยคนต่างชาติต่างภาษาแม้ว่าจะรวมเป็นประชาคมเดียวกันแล้วก็ตามความจริงที่เราต้องยอมรับว่าต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนคือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งประเทศไทยได้เตรียมการตามกรอบขององค์การสหประชาชาติและสอดคล้องกับกรอบของอาเซียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8828/0]
ตอนที่ ๑๘ : ความร่วมมือด้านสาธารณสุข
การเปิดประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เราต้องอยู่ร่วมกับพลเมืองอาเซียนอีก ๙ ประเทศ ทั้งในประเทศของเราเองหรือการเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่อาจแฝงมากับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของพลเมืองอาเซียนก็คือปัญหาด้านสุขอนามัย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8801/0]
ตอนที่ ๑๗ : ความร่วมมือด้านแรงงานในประชาคมอาเซียน
ความร่วมมือด้านแรงงาน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนให้สามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8848/0]
ตอนที่ ๑๖ : การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา
ท่านผู้ฟังที่เคารพ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้พลเมืองอาเซียนของทุกชาติจำเป็นต้องมีลักษณะ ดังนี้คือ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8849/0]
ตอนที่ ๑๕ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราและลูกหลานของเราประสบความสำเร็จเป็นคนดี คนเก่งและคนมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์คือ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตนอย่างถาวร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8745/0]
ตอนที่ ๑๔ สร้างสรรค์สังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน
แม้ว่าประเทศไทยจะเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอีกหลายประเด็นเช่นกันที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมของสังคมไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8793/0]
ตอนที่ ๑๓ ภาคบริการของไทยในประชาคมอาเซียน
ท่านผู้ฟังที่เคารพ ภาคบริการเป็นงานอีกด้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งการเดินทางเข้าออกสำหรับนักท่องเที่ยวอาเซียนจะมีความสะดวกขึ้น ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8773/0]
ตอนที่ ๑๒ อุตสาหกรรมไทยในประชาคมอาเซียน
ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมของไทยในอาเซียนนั้น ยังมีข้อจำกัดที่สืบเนื่องมาจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8761/0]
ตอนที่ ๑๑ การเกษตรของไทยในประชาคมอาเซียน
การเกษตรนับเป็นฐานความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของประเทศซึ่งภาพรวมของภาคเกษตรไทยในอาเซียนนั้นนับว่าเรามีสัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกค่อนข้างสูง
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8742/0]
ตอนที่ ๑๐ ผู้ประกอบการไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของไทยเกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนอันเนื่องมาจากการลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ทั้งด้านมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี และการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันของประเทศสมาชิก
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8779/0]
ตอนที่ ๙ พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐาน
นอกจากทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนที่ติดต่อสัมพันธ์กันอยู่นั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องพัฒนาขึ้นอีก คือ การพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับที่มีความเป็นต่อในเทคนิคเฉพาะตน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8742/0]
ตอนที่ ๘ ภาษาทางการของอาเซียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดทำรายงานการประชุม ผลการพิจารณา และมติที่ประชุม ตลอดจนการจัดทำคำแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8761/0]
ตอนที่ ๗ เรียนรู้ภาษาใหม่โดยใช้ภาษาไทยเป็นฐาน
เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลกระทบอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คือ แรงงานอาเซียนที่เข้ามาทำงานเป็นแม่บ้าน คนรับใช้ หรือพี่เลี้ยงเด็กก่อนการเปิดประชาคมอาเซียนและเมื่อหนทางเปิดกว้างขึ้นแรงงานเหล่านี้ย่อมมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

แสดงหน้าที่<- 2 จากทั้งหมด 154 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |